STANOVISKÁ - Milan Dvorščík

31 - Dôležité informácie pre členov SZC!

Very important infomationOznam na stránkach SZC

Tento oznam považujem za ukážkový príklad manipulatívneho a direktívneho riadenia SZC.
Pretože v tomto ozname sa opäť miešajú

 1. skutočné udalosti,
 2. s celou radou domnienok Prezidenta SZC,
 3. všeobecnými a ničím nepodloženými obvineniami, ktoré našťastie nie sú pravdivé.

1. Skutočné udalosti

2. Celá rada domnienok Prezidenta SZC, z niektorých vyberám:

Deštruktívna činnosť

Mám za to, že je to presne naopak. Deštruktívnu činnosť vykonáva sám Prezident SZC, a to svojim manipulatívnym a direktívnym riadením, nesúčinnosťou pri kontrole alebo nezmyselnými predvolaniami na Disciplinárnu Komisiu, viď nielen vyššie zmieňované odkazy, ale aj ďalšie moje Stanoviská.

Podľa

 • Zákona o športe č. 440/2015 odseku (8)  § 14,
  • Ak športová organizácia po upozornení na závažný nedostatok zistený pri kontrolnej činnosti
   tento závažný nedostatok v lehote určenej kontrolórom neodstráni, kontrolór je povinný bezodkladne, najneskôr do desiatich dní odo dňa márneho uplynutia určenej lehoty, oznámiť vec formou podnetu hlavnému kontrolórovi športu. ....... Rovnako kontrolór postupuje aj vtedy, ak príslušný orgán športovej organizácie v určenej lehote neoznámil dôvody nevyhovenia.
 • Stanov SZC, najmä body 16.13
  • Pokiaľ z kontrolných zistení vyplynie podozrenie zo spáchania trestného činu, KK-SZC je povinná oznámiť túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní.
 • Smernice o poskytovaní odmeny a náhrad Kontrolórovi SZC článok III. bod 6
  • V prípade, ak športová organizácia neodstráni zistený nedostatok v určenej lehote kontrolórom zašle podnet hlavnému kontrolórovi športu do 10 dní po márnom uplynutí lehoty na odstránenie nedostatku.

Tu ani Zákon o športe, ani Stanovy SZC a ani Smernica, ktorá bola schválená na Konferencii SZC 11.2.2017 nedávajú kontrolórovi SZC na výber. Jemu vzniká POVINNOSŤ!

Záver

Dnes som to ja, zajtra to však môžete byť práve VY. Preto nebojte sa a poukážte na každý manipulatívny alebo nezákonný postup, ktorý je v rozpore so Zákonom o športe alebo Stanovám a Pravidlám SZC