STANOVISKÁ - Milan Dvorščík

25 - Arbitrážna rada Vyúčtovanie rokovania – Prešov

Obvinenie VV SZC na základe podnetu Martina Fraňa na členov Arbitrážnej Rady pri ich zasadnutí v Prešove pokladám za

CELÉ ZLÉ!

Pokladám to za ďalšie hrubé porušovanie Zákona o športe a nezmyselné riadenie SZC, presne  v duchu hesla  jedného vojnového zločinca:

alebo obľúbeného hesla  Prezidenta SZC:

 • „Všetci sme si rovní, ale niektorí sme rovnejší“.

Teraz  mám na mysli INTEGRITU v ŠPORTE, t.j. rovnaké pravidlá a podmienky pre všetkých. Postup Martina Fraňa a Prezidenta SZC tak bije do očí, že doslova im závidím ich odvahu, že s takýmto niečím sú ochotní vyjsť na svetlo sveta. 

Chybné vyúčtovania

Predložených vyúčtovaní s rôznymi chybami môžeme v SZC rátať na stovky. Z toho vyplývajú viaceré otázky:

 • Prečo práve tomuto vyúčtovaniu sa venuje taká veľká pozornosť?
 • Prečo všetci členovia tejto akcie boli predvolaní na VV SZC  a pred Disciplinárnu komisiu SZC?
 • Urobil vyúčtovateľ akcie nejakú výnimočnú kardinálnu chybu?

Zarážajúce na tomto prípade pokladám to, že vyúčtovateľ akcie žiadnu výnimočnú chybu neurobil! Výnimočné na tomto prípade je, že nie AKÁ CHYBA sa stala, ale KTO bol členom Arbitrážnej rady v Prešove! O tomto tvrdení svedčí aj fakt, že Stanislav Klimeš, člen AR SZC a člen predmetnej akcie v Prešove, položil Prezidentovi SZC na VV SZC nasledovné otázky (uvádzam so súhlasom p. Klimeša):

 • Môžeme sa baviť na rovinu?
 • V tomto prípade nejde ani o Krkošku (ďalší člen AR SZC a predmetnej akcie, ako aj vyúčtovateľ celej akcie), ani o Klimeša a ani o nejakého Vanča...,
 • Tu ide o niekoho iného, však?

A  v miestnosti nastalo obrovské ticho, čím vlastne Prezident SZC potvrdil túto hypotézu a že celý prípad je jeho osobnou pomstou voči Kontrolórovi SZC, pretože členom predmetnej akcie je jemu blízka osoba, Mariana Fiamová. Ale ona ani nebola predkladateľom vyúčtovania!

Áno, vyúčtovanie cestovného predmetnej akcie nebolo urobené v súlade so Smernicou SZC  o poskytnutí náhrad výdavkov za akcie/pracovné cesty, s tým súhlasím, avšak všetky výdavky boli oprávnené a skutočné, jedinou chybou v tomto vyúčtovaní bolo, že Predseda AR SZC (vyúčtovateľ) nepožiadal SZC o odsúhlasenie cestovných náhrad za cestovné vopred a vyúčtovanie nebolo na správnom tlačive.

A pritom chcem zdôrazniť skutočnosť, že členovia AR SZC a Poroty AR SZC

 • doteraz  prerokovávali viaceré prípady na rôznych miestach Slovenska bez uplatnenia si cestovných náhrad.
 • vykonávali počas 2 rokov túto časovo náročnú činnosť pre SZC úplne ZDARMA a
 • konkrétne v tomto prípade to bolo po prvý krát, čo členovia AR SZC si chceli nárokovať na preplatenie oprávnených skutočných náhrad v súlade so Zákonom o cestovných náhradách!

Tu máte možnosť vidieť ako si v SZC váži prácu dobrovoľníkov, ktorú tak ospevujú. Čiže všetko v duchu slovenského porekadla: "Urob susedovi dobre, ose.e ti plot"!

Integrita v športe

 • Postupuje SZC pri každej akcii rovnako?
 • Dodržuje jeden zo základných princípov Zákona o športe, a to Integritu športu?
 • Podľa vyššie uvedených faktov, jednoznačne nie!

Takže, ak SZC chce postupovať v každom prípade rovnako, bude nielen predkladateľa vyúčtovania, ktoré nebude 100%-tne v poriadku, ale aj všetkých členov akcie predvolávať pred Disciplinárnu Komisiu?

Aj Sagan pred Disciplinárnu Komisiu?

Čiže v duchu takýchto postupov predvoláme pred DK SZC  aj Majstra sveta Petra Sagana, ak náhodou vyúčtovateľ Majstrovstiev sveta urobí nejakú chybu vo vyúčtovaní? Celý tento postup SZC je úplne ABSURDNÝ a NEZMYSELNÝ!

Komunikácia so SZC

Bol som požiadaný Sekretariátom SZC, aby som k tomuto prípadu spracoval správu Kontrolóra SZC.

Keďže na zasadnutí KK SZC sme sa jednohlasne zhodli, že tento prípad pre nás nie je ničím výnimočný, aby sme sa mu špeciálne venovali (Milan Jurčo a Vladimír Došek) a hlavne ešte nie je uzatvorený, preto som Sekretariát SZC požiadal, aby:

 •  upozornil a usmernil vyúčtovateľa akcie,

 • vyúčtovateľ pri vyúčtovaní akcie postupoval podľa Smernice o poskytnutí náhrad výdavkov za akcie/pracovné cesty a evidencii materiálu Slovenského zväzu cyklistiky, o. z.  

 • aby SZC spracoval písomný zápis,
  • ako v danej veci postupoval,
  • aká bola komunikácia s vyúčtovateľom,
  • a predložil kópie postupov, resp.
  • a uviedol čo a kedy bolo konkrétne vykonané.

SZC mi doteraz na uvedené otázky a žiadosti neodpovedal. 

Postup KK SZC

KK SZC aj  v oveľa závažnejších prípadoch, postupuje tak, že

 • vyúčtovateľa najskôr upozorní na nedostatok,
 • zisťuje jeho postupy a 
 • následne vyúčtovateľovi dá priestor dané vyúčtovanie opraviť a 
 • ak k náprave nedôjde ani po týchto krokoch, až potom sa vypracuje Správa o kontrolnej činnosti.

V tomto prípade KK SZC to ani nežiadala vyúčtovateľa ani o tieto informácie, pretože

 • prípad nebol ešte uzatvorený,
 • vyúčtovanie nebolo vyplatené a 
 • celú situáciu ešte viac ozrejmili p. Klimeš a Krkoška na zasadnutí VV SZC

Milan Jurčo a Vladimír Došek vo svojej komuniácii so SZC tiež odsúhlasili a podporili tento môj postup. , ale napriek tomu Prezident SZC predložil vec Disciplinárnej Komisii SZC! A to dokonca bez náležitostí vyžadujúcich Pravidlami SZC.

Absurdita nad absurditu

O zaujatosti Prezidenta SZC v tomto prípade svedčí aj nasledovné:

 • 18.9.2017 - p. Krkoška (vyúčtovateľ akcie) upozornil Prezidenta SZC a Sekretariát SZC, že predmetné vyúčtovanie ešte upravuje
 • 26.9.2017 - p. Krkoška zaslal vyúčtovanie akcie po dohode s ekonomickou referentkou
 • 19.9.2017 - Prezident SZC predložil prípad pred Disciplinárnu Komisiu SZC a vôbec nebral do úvahy
  • upozornenie vyúčtovateľa, že vyúčtovanie ešte upravuje a
  • ani stanoviská väčšiny členov KK SZC

Ale napriek tomu Prezident SZC predložil vec Disciplinárnej Komisii SZC! A to dokonca bez náležitostí vyžadujúcich Pravidlami SZC.

Šialená situácia v SZC

To, čo sa momentálne deje v SZC je šialené. Tento príklad je jeden z mnohých, kam sú niektorí ľudia schopní zájsť, keď si chcú udržať moc. Neuveriteľné! Doteraz som bol v tom, že takéto niečo sa deje iba v Hollywoode!

Tento prípad, ktorý ani prípadom nie je, kde iba členovia AR SZC si po dvoch rokoch činnosti zdarma chceli vyúčtovať SKUTOČNÉ náklady, ktoré im pri činnosti v SZC vznikli, pokladám iba za obyčajnú pomstu z nasledovných dôvodov:

Obvinenie druhej strany z toho čoho sú sami vinní, viď stanoviská:

Odvedenie pozornosti od veľmi závažného pochybenia Prezidenta SZC a Martina Fraňa:

SZC o.z. nie je jednoosobová s.r.o.

Som toho názoru, že Prezident SZC zneužíva a prekračuje svoje právomoci a to nielen na základe tohto prípadu, ale viď aj iné stanoviská:

SZC o.z. nie je jednoosobá s.r.o. alebo kráľovstvo, kde jediný spoločník s.r.o. resp. kráľ má absolutistickú moc a rozhoduje o všetkom. Už s názvu vyplýva, že SZC o.z., je občianske združenie, ktoré združuje skupinu dobrovoľných členov a riadenie a funkcie sú rozdelené medzi viaceré orgány a členov

Záver

V organizácii akou je SZC, je úplne normálne, že prichádza ku stretom záujmov s rozdielnymi názormi. A Prezident SZC by mal byť tou osobou a tou funkciou, ktorá bude ľudí s rôznymi záujmami a názormi spájaťnie situácie vyhrocovať,  resp.  z priateľov robiť nepriateľov.